Fisketillsynen är en viktig del av fiskevården. Syftet med fisketillsynen är att se till att lagar och regler följs. I sjön Näkten krävs ett giltigt fiskekort som köps före fisket påbörjas. Fiskekortet skall tas med i mobilen eller utskrivet, tillsammans med en giltig legitimation. 

Att fiskekort har lösts och gällande regler följs övervakas av ett antal tillsynspersoner som är godkända och förordnade av Länsstyrelsen.

Fisketillsynspersoner har utöver rätten att utfärda kontrollavgift också rätten att beslagta all utrustning som används, och fiske utan lov kan leda till polisanmälan. En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olaga/olovligt fiske.

Håll dig uppdaterad...

Lokala regler och bestämmelser gäller för fisket och ska beaktas, för stunden aktuella regler anges på fiskekortet.

Vad säger lagen?

Vid överträdelse kan en kontrollavgift utkrävas enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. Kontrollavgiften regleras i Lagen om fiskevårdsområden 31–39 §§. Exempel på sådana regelbrott kan vara upptagande och behållande av för liten fisk, användandet av felaktiga, eller felaktigt nyttjande av fiskeredskap etc. Maxbelopp som får uttas som kontrollavgift är 10% av ett basbelopp (basbelopp 2022 är 48300kr)

Fiske utan giltigt fiskekort är olagligt och ett brott mot fiskelagen (1993:787). Fiske utan lov är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren. Det är ett brott mot fiskelagen och leder till allmänt åtal. Straffet för en sådan överträdelse kan bli böter eller fängelse i högst ett år

 

 

REGLERNA BEVAKAS AV TILLSYNSPERSONER.

För mer information, se Länsstyrelsens sida.